#

Prawo gospodarcze

Umowa Spółki – tworzenie spółek prawa handlowego

Umowa spółki jest niezbędna do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej, spółki jawnej. Kancelaria opracowuje na zlecenie Klientów zapisy umowy spółki i służy pomocą w przygotowaniu dokumentów zgłoszeniowych do KRS.

Kancelaria Adwokacka adw. Barbary Szubert świadczy stałą i kompleksową obsługę spółek handlowych oraz przedsiębiorców. A nadto:
• Oferujemy doradztwo prawne w zakresie rejestracji spółek i otwierania jednoosobowych działalności gospodarczych oraz likwidacji tych podmiotów i wszelkich zmian tych osób w stosownych rejestrach.
• Zajmujemy się sporządzaniem i negocjowaniem umowy spółki oraz przygotowywaniem niezbędnych dokumentów do rejestracji spółki.
• Reprezentujemy podmioty gospodarcze przed Sądem (a w zakresie spółek np. w sprawach zaskarżania uchwał, pociągania do odpowiedzialności cywilnoprawnej członków władz spółek).
• Udzielamy pomocy prawnej w sporządzaniu, analizowaniu i opiniowaniu umów występujących w obrocie gospodarczym.
• Kancelaria Adwokacka zajmuje się dochodzeniem roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.
• Prowadzimy dla spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców windykację należności.
• Pomagamy Klientom także w przekształcaniu form prawnych prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
• Zajmujemy się analizą i diagnozą stanu prawnego przedsiębiorstw (due dilligence),
• Kancelaria udziela także Klientom pomocy prawnej w zakresie zakładania i bieżącej obsługi stowarzyszeń oraz fundacji.

Masz pytanie? Napisz